PROJEKT

Prema Informacijskom sustavu bioraznolikosti za Europu (Biodiversity Information System for Europe), europska flora obuhvaća 20 – 25.000 vrsta a područja s najvećim biljnim bogatstvom nalaze se u mediteranskoj regiji. Obrazovanje o važnosti bioraznolikosti biljaka za očuvanje prirodnih ekosustava i borbu protiv klimatskih promjena ključno je za postizanje ciljeva strategije bioraznolikosti EU-a. Trenutno se suočavamo s gubitkom bioraznolikosti na globalnoj razini,a to je slučaj i sa partnerima uključenim u ovaj projekt, koji su svi bogati biljnom bioraznolikošću. Međunarodna unija za očuvanje prirode, na temelju svoje Crvene list vrsta, izvješćuje da je postotak ugroženih vrsta vaskularnih biljaka 12%u Grčkoj, 10% u Italiji, 6% u Francuskoj.

UITALIJIglavno pitanje koje ozbiljno dovodi u opasnost talijansku raznolikost flore i faune je uvođenje desetaka vrsta iz drugih zemalja. Slično tome, bogata biljna bioraznolikost GRČKEugrožena je invazivnim stranim vrstama koje su namjerno ili slučajno unesene, kao i onečišćenjem.

UFRANCUSKOJsu gubitak, fragmentacija i degradacija staništa najznačajnije prijetnje vrstama čak i na europskoj razini.

RUMUNJSKA se suočava s mnogim rizicima na sjeveroistoku zbog onečišćenja, ribolova i lova. Postoji slaba svijest o gospodarenju otpadom, a ljudski otpad završava na obalama rijeka i u šumama, dovodeći mnoge vrste u opasnost.

USRBIJIse procjenjuje da je oko 60% endemičnih biljnih vrsta ugroženo iz različitih razloga. Pad bioraznolikosti izravno se pripisuje znatnom gubitku prirodnog staništa zbog širenja poljoprivrede (osobito u Panonskoj nizini) i isušivanja bara i močvara.

Gubitak bioraznolikosti uHRVATSKOJuglavnom je uzrokovan gubitkom i fragmentacijom staništa zbog ljudskih aktivnosti (kao što su poljoprivredne aktivnosti i razvoj infrastrukture) i prirodnih procesa sukcesije (osobito na napuštenom poljoprivrednom zemljištu).

Prikazana situacija naglašava kako bi dodatne usluge praćenja kao i resursi bili korisni za povećanje skupa podataka o vrstama i baze znanja općenito. Praćenje ugroženih vrsta, osim doprinosa znanstvenom istraživanju, također ima utjecaj na ciljne skupine projekta u smislu razumijevanja ozbiljnosti i posljedica gubitka bioraznolikosti.

Iako se bioraznolikost proučava u školskom kurikulumu kroz nastavu geografije i prirode, obrazovanje o okolišu se ne podučava kao predmet sam po sebi, već je ponekad izborni predmet koji prepušta učiteljima da odluče što će podučavati. Stoga postoji potreba za povezivanjem znanstvenih koncepata sa širim temama kao što su učinci klimatskih promjena, akontinuirano stručno usavršavanje nastavnika ključno je za uvođenje obrazovanja o održivosti u nastavne planove i programe.

Projektima zacilj:

 

 • Razviti novu metodologiju učenja zalaganjem u zajednici za srednje škole usmjerenu na praćenje i zaštitu lokalne biljne raznolikosti.
 • Educirati učitelje, školsko osoblje i voditelje o metodologiji učenja zalaganjem u zajednici koja se primjenjuje na praćenje biološke raznolikosti biljaka, pružajući im na taj način novu pedagošku priliku za njihove učenike, a koja će biti korisna za zajednicu u cjelini.
 • Povećati postotak europskih biljnih okoliša koji se uistinu redovito prate.
 • Promicati novi model građansko-znanstvene inicijative na lokalnom nivou posvećen bioraznolikosti biljaka koju provode škole.
 • Poboljšati kvalitetu STEM učenjaza učenike srednjih škola kroz inovativne projektne metodologije.
 • Povezati nastavni plan i program učenika i ciljeve učenja sa stvarnim potrebama zajednice, nadilazeći tako staru pasivnu metodu učenja gdje učenici samo dobivaju informacije od nastavnika, bez povratne informacije ili praktične primjene.
 • Povećati angažman i sudjelovanje učenika, čime se aktivno bori protiv ranog napuštanja škole.
 • Promicati aktivno građanstvo, zaštitu okoliša, društvenu uključenost i uspostavu dugoročne strukturirane suradnje između škola i lokalnih dionika.

 

Ostvarenjem glavnih ciljeva projekta, LEAF će također:

 

 1. Podržati razvoj kompetencija za održivost u skladu s Europskim okvirom kompetencija za održivost (GreenComp). To će učiniti kroz inovativan i multidisciplinarni pristup podučavanju koji promiče građanski angažman i iskustveno učenje.
 2. Podići svijest o važnosti bioraznolikosti i potrebe zaštite prirode te promicati važnost građanske znanosti za praćenje bioraznolikosti biljaka. Kroz obrazovanje, projekt ima za cilj učiniti nastavnike i učenike nositeljima promjena.
 3. Pružiti učiteljima jedinstvenu priliku za kontinuirani profesionalni razvoj kako bi poboljšali svoje vještine u korištenju inovativnih i multidisciplinarnih pristupa podučavanju.

IZRAVNACILJANA SKUPINApredviđena za projekt LEAF su srednjoškolski profesori i voditelji koji se bave bioraznolikošću i studijama okoliša, a koji će imati koristi od nove i inovativne prilike za kontinuirani profesionalni razvoj (CPD). Uloga nastavnika se širi i postaje sve zahtjevnija jer se od njih očekuje da koriste različite metode, alate i pristupe te da ih prilagođavaju potrebama učenika. Potrebno je također da posjeduju i kompetencije i vještine potrebne za stvaranje pozitivnog učioničkog okruženja i surađivati s drugim dionicima unutar i izvan škole kako bi pružili pravovremenu podršku učenicima.

GlavneNEIZRAVNE CILJANE SKUPINE suučenici. Srednje obrazovanje smatra se vrlo delikatnom fazom u procesu njihova odrastanja, prelazeći iz tinejdžerske u odraslu dob. Programi usluga olakšavaju ovu tranziciju stvarajući interpersonalne vještine, sposobnosti rješavanja problema, inicijativu i aktivno građanstvo, etičko razmišljanje te društveno i političko razumijevanje. Osim toga, potiče stjecanje vještina cjeloživotnog učenja, odnosno motivaciju i samoregulaciju kod učenja.

DIONICI

ŠKOLSKO OSOBLJE: izlaganjem praktičnim projektima održivosti u školi i njihovoj okolini, školsko osoblje bit će obaviješteno o školskim inicijativama vezanih uz održivost i pozvano na sudjelovanje, s obzirom na cjelokupni školski pristup održivosti koji je vidljiv svom uključenom školskom osoblju.

RODITELJI: obitelji učenika njihovim će svakodnevnim ponašanjem biti osvještavani o važnosti zaštite okoliša.

LOKALNA ZAJEDNICA: učenje zalaganjem u zajednici podrazumijeva dopiranje do civilnog društva, javne uprave, industrijskog i neprofitnog sektora. Navedeno će poboljšati i ojačati odnos škola sa zajednicom, pridonoseći tome da škole postanu „organizacije otvorenog učenja“.

LEAF ima za cilj iskoristiti metodologije “učenja zalaganjem u zajednici” (SL) i “građanske znanosti” primijeniti ih u srednjim školama, s ciljem uključivanja učenika u praćenje bioraznolikosti lokalnih biljaka. SL (učenje zalaganjem u zajednici, engl. service learning) znači stvoriti vezu između ciljeva učenja učenika i stvarnih potreba zajednice, stoga učenje doslovno prelazi iz učionica u stvarni život.

SL se razlikuje od društveno korisnog rada jer nije sporadičan niti se provodi na dobrovoljnoj osnovi, već je sustavan i uključen je u školski nastavni plan i program, razvijen u bliskom i dugoročnom odnosu s dionicima u zajednici.

Za rješavanje složenih problema održivosti, uključujući očuvanje biološke raznolikosti, održivost mora biti uključena u obrazovanje unutar i izvan učionice kako bi se učenici obrazovali da budu katalizatori promjena koji su voljni pokrenuti inicijative u korist društva i preuzeti odgovornost prema planetu.

Da bi se to postiglo na najbolji mogući način, obuka nastavnika je od iznimne važnosti, stoga su srednjoškolski nastavnici odabrani kao glavna ciljana skupina projekta. Kontakt s prirodom stvara niz pozitivnih prednosti u pogledu učenja i zdravlja.

Howard Gardner identificirao je devet višestrukih inteligencija, uključujući ‘prirodoslovnu inteligenciju’.. . Oni s ovom inteligencijom najbolje uče kada nešto dožive/iskuse, sakupljaju ili analiziraju nešto u prirodi ili blisko povezano s prirodom, i stoga uče više dok su vani.. Štoviše, kontakt s prirodom ima koristi za fizičko zdravlje, uključujući smanjenje učinaka pretilosti u djetinjstvu i poboljšanje mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja.

Stoga će projekt učiteljima pružiti inovativnu metodologiju za bavljenje temom – bioraznolikošću, koja može stvoriti koristi za učenike u smislu učenja i opće dobrobiti.

Nadalje, kao što pokazuju globalni pokreti “Petkom za budućnost” (Fridays for Future) i druge grupe mladih koje su poduzele akcije u protekle 3 godine, pitanja vezana uz zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena od velike su važnosti za mlađe generacije koje žele imati instrumente za poduzimanje konkretnih radnji. Utječući na učenike, projekt će doprijeti i do njihovih obitelji koje se mogu osvijestiti o važnosti građanske znanosti i potrebi zaštite bioraznolikosti.

erasmus+logo

Ovaj projekt je sufinanciran uz potporu Europske komisije. Ova komunikacija odražava isključivo stajališta autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Projekt br.:2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

PRATI NAS

Developed by IGNIS