ΕΡΓΟ

Σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, η χλωρίδα της Ευρώπης περιλαμβάνει 20-25.000 είδη και οι περιοχές με τον υψηλότερο φυτικό πλούτο βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου. Η εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία της φυτικής βιοποικιλότητας για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Επί του παρόντος, αντιμετωπίζουμε απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο,και αυτό ισχύει και για τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτό το έργο, οι οποίοι είναι όλοι πλούσιοι σε φυτική βιοποικιλότητα. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Άγρια Ζωής WWF, με βάση τον Κόκκινο Κατάλογο των ειδών της, αναφέρει ότι το ποσοστό των ειδών αγγειόσπερμων φυτών που κινδυνεύουν είναι 12%στην Ελλάδα,10%στην Ιταλία, 6%στη Γαλλία.

Στην ΙΤΑΛΙΑτο κύριο ζήτημα που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ιταλική ποικιλομορφία στη χλωρίδα και την πανίδα είναι η εισαγωγή δεκάδων ειδών από άλλες χώρες. Αντίστοιχα, Στην Ελλάδα η πλούσια φυτική βιοποικιλότητα της απειλείται από χωροκατακτητικά ξενικά είδη που εισάγονται σκόπιμα ή τυχαία, καθώς και από τη ρύπανση.

Στη ΓΑΛΛΙΑ, η απώλεια, ο κατακερματισμός και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων είναι οι σημαντικότερες απειλές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αντιμετωπίζουν τα είδη.

Στη Ρουμανία η βιοποικιλότητα αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους στα βορειοανατολικά εξαιτίας της ρύπανσης, της αλιείας και του κυνηγιού. Υπάρχει ελλιπής ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τα ανθρώπινα απόβλητα καταλήγουν στις όχθες των ποταμών και στα δάση, θέτοντας σε κίνδυνο πολλά είδη.

Στη ΣΕΡΒΙΑ, εκτιμάται ότι περίπου το 60% των ενδημικών φυτικών ειδών κινδυνεύει με εξαφάνιση για διάφορους λόγους. Η μείωση της βιοποικιλότητας αποδίδεται άμεσα στη σημαντική απώλεια των φυσικών ενδιαιτημάτων λόγω της επέκτασης της γεωργίας (ιδίως στις πεδιάδες της Παννονίας) και της αποξήρανσης των ελών και των βάλτων.

Η μείωση της βιοποικιλότητας στην Κροατία προκαλείται κυρίως από την απώλεια και τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (όπως η γεωργική δραστηριότητα και η ανάπτυξη υποδομών) και των διαδικασιών φυσικής διαδοχής (ιδίως σε εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις).

Η απεικονιζόμενη κατάσταση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο πρόσθετες υπηρεσίες και πόροι παρακολούθησης θα ήταν επωφελείς για τη διεύρυνση του συνόλου δεδομένων και της βάσης γνώσεων για τα είδη. Η παρακολούθηση των απειλούμενων ειδών, πέραν της συμβολής στην επιστημονική έρευνα, έχει επίσης αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους του έργου όσον αφορά την κατανόηση της σοβαρότητας και των συνεπειών της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Παρόλο που η βιοποικιλότητα μελετάται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών μέσω της γεωγραφίας και των φυσικών επιστημών, η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν διδάσκεται ως μάθημα, καθώς μερικές φορές αποτελεί μάθημα επιλογής που αφήνει στους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν τι θα διδάξουν. Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη να συνδεθούν οι επιστημονικές έννοιες με ευρύτερα θέματα, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής , και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι το κλειδί για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την αειφορία στα προγράμματα σπουδών.

Το έργο στοχεύει στη:

 

 • Δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας εκμάθησης υπηρεσιών για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την παρακολούθηση και προστασία της τοπικής φυτικής βιοποικιλότητας.
 • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, του προσωπικού και των διευθυντών των σχολείων στη μεθοδολογία μάθησης υπηρεσιών που εφαρμόζεται στην παρακολούθηση της βιοποικιλότητας των φυτών, προσφέροντάς τους μια νέα παιδαγωγική ευκαιρία για τους μαθητές τους, η οποία θα αποβεί επωφελής για την κοινότητα στο σύνολό της.
 • Αύξηση του ποσοστού των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που παρακολουθούνται πραγματικά σε τακτική βάση.
 • Προώθηση ενός νέου μοντέλου πρωτοβουλίας επιστήμης των πολιτών από τη βάση, αφιερωμένου στη βιοποικιλότητα των φυτών, που θα υλοποιείται από τα σχολεία.
 • Βελτίωση της ποιότητας της μάθησης STEM για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών που βασίζονται σε έργα.
 • Σύνδεση της διδακτέας ύλης και των μαθησιακών στόχων των μαθητών με τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας, ξεπερνώντας έτσι την παλιά παθητική μέθοδο μάθησης, όπου οι μαθητές απλώς λαμβάνουν πληροφορίες από τους καθηγητές, χωρίς ανατροφοδότηση ή πρακτική εφαρμογή.
 • Αύξηση της δέσμευσης και της συμμετοχής των μαθητών, καταπολεμώντας έτσι την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
 • Προώθηση της ενεργού πολιτειότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης και της καθιέρωσης μακροπρόθεσμης δομημένης συνεργασίας μεταξύ σχολείων και τοπικών φορέων.

 

Μέσω της ολοκλήρωσης των κύριων στόχων του έργου, το LEAF θα:

 

 1. Υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων βιωσιμότητας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας (GreenComp). Θα το πράξει μέσω μιας καινοτόμου και διεπιστημονικής διδακτικής προσέγγισης που προωθεί την εμπλοκή των πολιτών και τη βιωματική μάθηση.
 2. Ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας και την ανάγκη προστασίας της φύσης και προώθηση της σημασίας της επιστήμης των πολιτών για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας των φυτών. Μέσω της εκπαίδευσης, το έργο στοχεύει να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές φορείς της αλλαγής.
 3. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια μοναδική ευκαιρία συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση καινοτόμων και διεπιστημονικών διδακτικών προσεγγίσεων.

Η ΑΜΕΣΗ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ που προβλέπεται για το έργο LEAF είναι οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη βιοποικιλότητα και τις περιβαλλοντικές σπουδές, οι οποίοι πρόκειται να επωφεληθούν από μια νέα και καινοτόμο ευκαιρία Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διευρύνεται και γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, καθώς αναμένεται να χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων και να τις προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών. Πρέπει επίσης να διαθέτουν ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για τη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος στην τάξη και να συνεργάζονται με άλλους φορείς εντός και εκτός του σχολείου για την έγκαιρη υποστήριξη των μαθητών.

Οι κύριες ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ είναι οι μαθητές. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ως μια πολύ ευαίσθητη φάση στη διαδικασία ανάπτυξής τους, είναι η μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Τα προγράμματα παροχής υπηρεσιών διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση δημιουργώντας διαπροσωπικές δεξιότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία και ενεργό ιδιότητα του πολίτη, ηθικό συλλογισμό και κοινωνική και πολιτική κατανόηση. Επιπλέον, ενθαρρύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων δια βίου μάθησης, δηλαδή κίνητρα και αυτορρύθμιση για μελέτη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: με το να εκτεθεί σε πρακτικά έργα αειφορίας στο σχολείο και στα περίχωρά τους, το σχολικό προσωπικό θα ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες των σχολείων για την περιβαλλοντική αειφορία και θα προσκληθεί να λάβει μέρος, ενόψει της συνολικής σχολικής προσέγγισης για την αειφορία που βλέπει όλα τα εμπλεκόμενο σχολικό προσωπικό.

ΓΟΝΕΙΣ: Οι οικογένειες των μαθητών θα ενημερωθούν για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της καθημερινής τους συμπεριφοράς.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Η μάθηση υπηρεσιών θα συνεπάγεται την προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσίων διοικήσεων, του βιομηχανικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα. Αυτό θα βελτιώσει και θα ενισχύσει τη σχέση των σχολείων με την κοινότητα, συμβάλλοντας στο να γίνουν τα σχολεία «οργανισμοί ανοιχτής μάθησης».

Το LEAF στοχεύει να αξιοποιήσει την“υπηρεσία μάθησης” (ΥΜ) και“επιστήμη των πολιτών” μεθοδολογίες και να τις εφαρμόσουν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να εμπλέκουν τους μαθητές στην παρακολούθηση της τοπικής φυτικής βιοποικιλότητας. Η ΥΜ σημαίνει τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των μαθησιακών στόχων των μαθητών και των πραγματικών αναγκών της κοινότητας, επομένως κυριολεκτικά μεταφέροντας τη μάθηση από τις τάξεις και στην πραγματική ζωή.

Η ΥΜ διαφέρει από την κοινωφελής εργασία επειδή δεν είναι σποραδική ή γίνεται σε εθελοντική βάση, αλλά συστηματική και ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, αναπτύχθηκε σε στενή και μακροχρόνια σχέση με τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας.

Για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων αειφορίας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, βιωσιμότητα πρέπει να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση εντός και εκτός της τάξης για να εκπαιδεύσει τους μαθητές να γίνουν καταλύτες αλλαγής, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες υπέρ της κοινωνίας και να αναλάβουν ευθύνες απέναντι στον πλανήτη.

Για να γίνει αυτό σωστά, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι υψίστης σημασίας, επομένως οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέχθηκαν ως η κύρια ομάδα στόχος του έργου.Η επαφή με τη φύση δημιουργεί μια σειρά από θετικά οφέλη μάθησης και υγείας.

Ο Howard Gardner εντόπισε εννέα πολλαπλές νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης και της‘νατουραλιστικής νοημοσύνης’. Όσοι έχουν αυτή τη νοημοσύνη μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται με την εμπειρία, τη συλλογή ή την ανάλυση κάτι στη φύση ή που σχετίζεται στενά με τη φύση, και επομένως μάθετε περισσότερα μέσα από το να είστε έξω. Επιπλέον, υπάρχουν οφέλη για τη σωματική υγεία από την επαφή με τη φύση και το φυσικό παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των επιπτώσεων της παιδικής παχυσαρκίας και της βελτίωσης της ψυχικής υγείας και της συναισθηματικής ευεξίας.

Ως εκ τούτου, το έργο θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς μίακαινοτόμου μεθοδολογίαςγια την αντιμετώπιση ενός θέματος, της βιοποικιλότητας, το οποίο μπορεί να αποφέρει οφέλη για τους μαθητές τόσο σε επίπεδο μάθησης όσο και σε επίπεδο ευημερίας.

Επιπλέον, όπως αποδεικνύεται από τα παγκόσμια κινήματα του “Παρασκευές για το μέλλον” και άλλες ομάδες νέων που ανέλαβαν δράση τα τελευταία 3 χρόνια, θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απασχολούν πολύ τις νεότερες γενιές, που θέλουν να έχουν μέσα για να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Έχοντας ένα αντίκτυπο στους μαθητές, το έργο θα φτάσει επίσης στις οικογένειές τους, οι οποίες μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της επιστήμης των πολιτών και την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας.

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086884

Ακολουθήστε μας
Επικοινωνία

Δημιουργήθηκε από την IGNIS